Statut fundacji

 1. Postanowienia ogólne
   1. Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
   2. Fundacja została ustanowiona przez Artura Oleksego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ryszarda Szałachowskiego w kancelarii notarialnej w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 1, w dniu 22.12.2014 roku.
   1. Siedzibą Fundacji jest Lubin.
   2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
   3. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.
   4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
   1. Fundacja posiada osobowość prawną.
   2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
   1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
   1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 1. Postanowienia ogólne
   1. Celem Fundacji jest podniesienie świadomości kulturalnej i obywatelskiej Polaków, oraz rozwój dialogu i zacieśnianie relacji pomiędzy społeczeństwem polskim, a społecznością międzynarodową.
   2. Rozwój badań nad międzynarodowymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi oraz kulturalnymi.
   3. Podniesienie jakości debaty publicznej w obszarze relacji Polski z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych, oraz miejsca Polski we współczesnym świecie.
   4. Popularyzacja nauki wśród różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim wśród młodzieży.
   5. Działalność w obszarze edukacji międzykulturowej i pozaformalnej.
   6. Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego.
   7. Wspieranie rozwoju kultur i tożsamości regionalnych.
   8. Działanie na rzecz podniesienia rangi międzynarodowej polskich regionów.
   9. Działania na rzecz promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.
   10. Wspieranie i realizowanie inicjatyw mających na celu rozwój województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania i promocji regionalnym dziedzictwem kulturowym.
   11. Wspieranie i realizowanie inicjatyw związanych z badaniem i refleksją nad zjawiskami migracji i przesiedleń.
   12. Wspieranie i realizowanie inicjatyw dotyczących zacieśniania relacji społecznych, gospodarczych i politycznych między obywatelami w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Skandynawii.
  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
   1. Rozwijanie dyplomacji publicznej i obywatelskiej, oraz relacji kulturalnych i gospodarczych pomiędzy społeczeństwem polskim, a innymi społeczeństwami europejskimi i światowymi.
   2. Zacieśnianie więzi pomiędzy Polską, a Polonią i Polakami za Granicą.
   3. Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich.
   4. Wspieranie osób i grup defaworyzowanych ze względu na narodowość, wyznanie, status społeczny, płeć, poglądy.
   5. Promowanie postaw obywatelskich.
   6. Rozwój relacji społecznych, kulturalnych i gospodarczych pomiędzy regionami Polski i Świata.
   7. Wspomaganie rozwoju jednostek samorządowych oraz podmiotów jednostek samorządowych.
   8. Wspieranie innych działań publicznych, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.

 1. Majątek i dochody Fundacji
   1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski na rzecz którego Fundator przeznacza kwotę 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) w gotówce na działalność gospodarczą oraz 1100 (jeden tysiąc sto) złotych na działalność statutową oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
   1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
    1. darowizn, spadków, zapisów;
    2. dotacji, subwencji, grantów;
    3. wpływów na rzecz Fundacji z tytułu dochodów z działalności gospodarczej przeznaczonych na działalność statutową Fundacji;
    4. dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
    5. nawiązek sądowych;
    6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
    7. dochodów z majątku fundacji;
    8. odsetek bankowych;
    9. wszelkich innych wpływów krajowych i zagranicznych.
   2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 1. Działalność gospodarcza
   1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 1. Władze Fundacji
  Zarząd Fundacji

   1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych stosowną uchwałą przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
   2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
   3. W skład zarządu może wchodzić Fundator.
   4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
    1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
    2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
    3. śmierci członka Zarządu.
   1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
   2. Do kompetencji Zarządu należy:
    1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
    2. realizacja celów statutowych;
    3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
    4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
    5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
    6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
    7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
    8. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
    9. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
    10. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
    11. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
   1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
   2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
   3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
   4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

  Sposób reprezentacji

   1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych i niemajątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 1. Postanowienia końcowe
   1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
   2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
   1. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
   2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
   1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
   2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
   3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.